POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1.    Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ako aj pred začatím plynutia tejto lehoty Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý tovar, prípadne tovar, ktorý bol dodaný podľa faktúry ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom alebo inom trvanlivom nosiči) na adrese: Ing. Beáta Pišteková, Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov, shop@beadance.eu, +421 948 844 555. Na tento účel odporúčame použiť predvyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali poštou, prípadne e-mailom, resp. je možné si ho stiahnuť v časti O OBCHODE - Odstúpenie od zmluvy – na našej webovej stránke www.BeaDance.eu

 

2.    Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, a to rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak nebudete žiadať inak. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý pre daný tovar ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak nebude žiadať inak. Vy uhrádzate iba poštovné, ktoré uhradíte za zaslanie tovaru späť k nám.

 

3.    Výmena veľkosti

V prípade, že máte záujem tovar vymeniť, prosím kontaktujte nás e-mailom shop@beadance.eu alebo písomne na našu korešpondenčnú adresu alebo na inom trvanlivom nosiči, a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Mailom obdržíte protokol ohľadom výmeny veľkosti, ktorý pre rýchlejšie vyriešenie veci odporúčame vyplniť a zaslať. K nemu bude potrebná faktúra alebo iné potvrdenie o kúpe tovaru, plus tovar odporúčame zaslať v 100% hygienickom stave, pričom nesmú byť odstránené visačky. V prípade, ak bude tovar poškodený, znehodnotený alebo by bola inak znížená jeho hodnota, môžete zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU:

Ing. Beáta Pišteková, Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov

 

PROSÍM VYPLŇTE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKE:

Titul, meno a priezvisko, titul:

Adresa:

Telefonický kontakt*:

E-mailový kontakt*:

Objednávka číslo:                          zo dňa:

Dátum prevzatia tovaru na pošte/príp. osobný odber tovaru uskutočnený dňa:

Dnešný dátum:        

Číslo Vášho účtu (IBAN formát)*:

Údaje označené * sú nepovinné údaje

V zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstupujem od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (resp. dodania poslednej položky na faktúre) a vraciam tovar  prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobne na uvedenú adresu: Ing. Beáta Pišteková, Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov,  pričom zasielam všetky veci súvisiace s predajom (zahŕňajúc: - tovar by mal spĺňať všetky hygienické predpisy, môže byť vyskúšaný, nie nosený); - ako aj originál faktúru alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru od dodávateľa, ktorý som obdŕžal spolu s tovarom).  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu (BEJO LAND, s.r.o.) najneskôr v posledný deň lehoty.

Do 3 pracovných dní od prevzatia doporučenej zásielky na pošte sa Vám k danej veci vyjadríme a najneskôr do 14 dní Vám uhradíme peňažnú čiastku na účet z ktorého ste platbu uhradili, ak sa nedohodne inak.

 

 

                                                                                  --------------------------------------------------

                                                                                                               podpis