Informácie o spracúvaní osobných údajov


Spoločnosť BEJO LAND, s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej aj ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť osobných informácií, ktoré s nami zdieľate, je veľmi dôležitá a preto vás chceme ubezpečiť, že vaše osobné údaje sú u nás uschované bezpečne. Radi by sme vám vysvetlili akým spôsobom ich využívame, aby sme Vám mohli ponúknuť lepší a personalizovanejší nákup.


1. Definície základných pojmov:

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba – najmä klient, ktorého osobné údaje sa spracúvajú, ale aj jej zamestnanec, ak sa spracúvajú ich osobné údaje;

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

Informačný systém (IS) je akýkoľvek usporiadaný súbor obsahujúci jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu spracovania osobných údajov podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe, ako aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania;

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje;

Marketingový informačný systém je usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných BEJO LAND na účel: informovanie o produktoch, inováciách a službách poskytovaných BEJO LAND a v súvislosti so získavaním výhod zo strany BEJO LAND.


2. Prevádzkovateľ osobných údajov

BEJO LAND, s.r.o.

sídlo: Lúčna ulica 860/4, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, IČO: 47 586 192 , spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33910/T (ďalej len „BEJO LAND“).


3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

- meno a priezvisko,

- adresu (a predchádzajúce adresy),

- fakturačná adresa,

- dodaciu adresu v prípade, že je dodacia adresa iná ako fakturačná adresa,

- dátum narodenia,

- kontaktné telefónne číslo,

- e-mailovú adresu (e-mailovú adresu si vždy radšej 2x skontrolujte, často sa totiž stane, že je nesprávne zadaná a prichádzate o všetky informácie o stave Vašej objednávky),

- číslo bankového účtu pre účely vrátenia peňazí pri oprávnenej reklamácii.


4. Účely spracúvania osobných údajov zo strany BEJO LAND

- uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta (napr. informačný systém osobných údajov pod názvom E-SHOP, pravidelné informovanie o stave objednávky, sledovanie stavu objednávky,
prehľad všetkých objednávok),

- registrácia a založenie účtu na web stránke www.beadance.eu,

- preprava a doručovanie zásielok,

- riešenie sťažností, reklamácií a odstúpenie od zmluvy,

- aktívne súdne spory, pasívne súdne spory, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, alternatívne riešenie sporov,

- štatistické spracovanie,

- spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,

- ponuka produktov a služieb v rámci marketingu, spotrebiteľské súťaže, newsletter,

- správa registratúry,

- spracúvanie osobných údajov na účely zamedzenia a zneužívania trestnej činnosti,

- vernostný program.


5. Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), uzatvorenie a správa zmluvy (najmä uzavretie kúpnej zmluvy, registrácia a založenie účtu na web stránke www.beadance.eu, vernostný program) oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov BEJO LAND (najmä zákaznícky servis, zamedzenie a zabránenie zneužívania trestnej činnosti) a súhlas (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží, newsletter).

Na čo používame Vaše osobné údaje

Právny základ

založenie účtu na web stránke www.beadance.eu, spravovanie Vášho účtu, Vernostný program vrátane zákazníckych kariet pre registrovaných užívateľov na web stránke www.beadance.eu

• Zmluva

Spracovanie Vašich objednávok, notifikácia o stave vašej objednávky, reklamácie a otázky zákazníkov.

• Plnenie zmluvy

Uchovanie údajov o platobných kartách

• Súhlas

poskytovanie zákazníckych služieb, ktoré môže zahŕňať: poskytovanie údajov tretím stranám, ktoré zabezpečujú zákaznícke služby, komunikačné služby, overovanie údajov zákazníka pri nahrávanom telefonáte, sťažnosti a reklamácie.

• Zákonná povinnosť / Oprávnené záujmy (v závislosti od povahy služieb)

Pri zisťovaní, vyšetrovaní a nahlasovaní finančnej trestnej činnosti (napr. podvodov)

• Zákonná povinnosť / oprávnené záujmy

Marketingová komunikácia s cieľom informovať vás o špeciálnych ponukách, akciách, nových kolekciách a výpredajoch. Poskytovanie online reklamy. Personalizácia webovej stránky a administrácia.

• Súhlas

Informovanie o vylepšeniach našich služieb, ako napríklad o zmenách na webstránke a nových službách, ktoré by vás mohli zaujímať..

• Oprávnené záujmy

Pri kontaktovaní zákazníkov za účelom realizácie prieskumu spokojnosti, hodnotenia produktov alebo prieskumu trhu.

• Oprávnené záujmy

Správa siete, webovej stránky a bezpečnosť osobných údajov

• Zákonná povinnosť6. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä:

- kuriérske spoločnosti (napr. v prípade vnútroštátnych zásielok tovar doručuje kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217 a v prípade zahraničných -objednávok určených na export tovar doručuje kuriérska spoločnosť IN TIME, s.r.o., IČO: 31 342 621)

- poskytovatelia IT služieb

- spracovanie platieb

- orgány verejnej moci

- znalci alebo iné odborne znalé osoby

- a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre BEJO LAND na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Konkrétny priebežne aktualizovaný zoznam príjemcov nájdete na www.beadance.eu v časti Ochrana osobných údajov.


7. Doba uchovávania osobných údajov

BEJO LAND je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, pokiaľ majú aktívny webový účet zriadený na web stránke www.beadance.eu. Je možné, že vaše osobné údaje budeme potrebovať na vytvorenie, predloženie alebo obhajobu právnych nárokov. Z tohto dôvodu budeme uchovávať vaše osobné údaje po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ich viac nebudeme potrebovať z dôvodov uvedených vo vyššie uvedenej časti 4 a 5. Výnimkou sú prípady, kedy:

sme na základe zákona povinní uchovávať vaše osobné údaje dlhšie alebo ich vymazať skôr;

si uplatníte svoje právo vymazať svoje údaje (kde sa dá uplatniť) a my ich v súvislosti so žiadnym zákonným dôvodom nie sme povinní uchovávať;

podáme alebo budeme ochraňovať právny nárok alebo iné konanie počas doby uchovávania vašich osobných údajov. V takom prípade budeme uchovávať vaše osobné údaje až do úplného ukončenia tohto konania kedy už nebudú možné žiadne odvolania; alebo

v obmedzených prípadoch, kedy platný alebo budúci zákon, alebo súd či kontrolný orgán vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie alebo kratšie.

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.


8. Práva dotknutej osoby

- právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom - právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a o informácie o spôsobe ich spracovania,

- právo na opravu osobných údajov - právo na opravu svojich osobných údajov v prípade, že sú nepresné a právo na doplnenie chýbajúcich osobných údajov,

- právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"),

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov - právo na elektronické premiestňovanie, kopírovanie alebo prenos vašich osobných údajov v štandardnej podobe,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - právo na vznesenie námietok proti spracovaniu vašich osobných údajov,

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

- práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania, v prípade, ak sa takéto rozhodovanie vykonáva

- právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu - máte právo podať sťažnosť na regulačný úrad na ochranu osobných údajov na území Európy, najmä v krajine, v ktorej pracujete alebo žijete, alebo v krajine, v ktorej boli porušené vaše zákonné práva t.j. v Slovenskej republike Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

- Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s nariadením GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči BEJO LAND si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

- V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

9. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na analýzu vášho spotrebiteľského správania sa, t.j. vašich predchádzajúcich nákupov; táto analýza vášho spotrebiteľského správania sa však nebude mať pre vás žiadne právne dôsledky a/ani nebude mať pre vás žiaden iný významný dopad. Informácie o spôsobe, akým používate služby, sa použijú výlučne na prispôsobenie našich propagačných materiálov, ktoré sú určené pre vás, aby sme vám mohli ponúknuť služby a produkty, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám a potrebám. Jediným účelom tohto profilovania je poskytnúť Vám prispôsobené výhody a možnosti.


10. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú primárne v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), avšak za istých okolností môžu byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej do krajín ako je napríklad Spojené štáty. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Spoločnosť BEJO LAND spolupracuje aj s dodávateľmi a partnermi, ktorí môžu využívať cloudové a/alebo hostingové technológie. Vykonávame povinnú starostlivosť bezpečnosti údajov našich partnerov a zabezpečujeme, aby títo partneri spĺňali príslušné akreditácie. Vždy, keď dôjde k prenosu údajov do tretích krajín, zavedie spoločnosť BEJO LAND príslušné zmluvné ustanovenia, ktorými zabezpečí prísne pravidlá týkajúce sa dôvernosti a bezpečnosti vašich informácií.


11. Čo sú cookies

Účelom tohoto oznámenia je vysvetliť, čo sú to súbory cookie, ako ich spoločnosť BEJO LAND používa a informovať Vás o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s ich používaním.

Ďalším používaním stránky www.beadance.eu súhlasíte s používaním súborov cookie spôsobom opísaným v tomto oznámení.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača alebo iného zariadenia, keď navštívite našu stránku. Toto umožňuje, aby vás stránka rozpoznala ako používateľa buď počas trvania vašej návštevy (pomocou „súboru cookie relácie“) alebo pri opakovaných návštevách („trvalý súbor cookie“). Nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne informácie, ako napríklad vašu adresu, dátum narodenia alebo údaje o kreditnej karte.


Súbory cookie, ktoré používame, rozdeľujeme do štyroch typov:

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať na našej stránke a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí webstránky. Bez týchto súborov by nebolo možné poskytnúť vám niektoré služby, o ktoré máte záujem, ako napríklad založenie účtu. Tento typ súborov cookie o vás nezhromažďuje žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na sledovanie vášho pohybu na internete.


Analytické/výkonové súbory cookie

Aby sme zachovali relevantnosť, jednoduché používanie a aktuálnosť webstránky, jej služieb a produktov, využívame služby webovej analýzy, ktoré nám pomáhajú porozumieť, akým spôsobom ľudia používajú našu webstránku. Vidíme napríklad, ktoré časti stránky a ktoré produkty sú najobľúbenejšie, dokážeme identifikovať výskyt chýb, testovať rôzne verzie stránky alebo rôzne funkcie, a tak zistiť, ktorá z nich funguje najlepšie.


Funkčné súbory cookie

Tento typ súborov cookie umožňuje, aby si webstránky a aplikácie pamätali vaše voľby (napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytovali vylepšené, osobne prispôsobené funkcie. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú zvyčajné anonymné. To znamená, že vás podľa nich nemôžeme osobne identifikovať. Nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na reklamný predaj či sledovanie vášho pohybu na internete. Umožňujú nám poskytovať vám reklamu, ktorá je pre vás relevantná.


Cielené marketingové súbory cookie

Používame tiež súbory cookie, ktoré nám pomáhajú pri cielenej reklame. Bez tohto typu súborov cookie by bola online reklama, ktorá sa vám zobrazuje, pre vás a vaše záujmy menej relevantná. Používame ich aj na meranie efektívnosti našej marketingovej komunikácie. Oznamujú nám napríklad, či ste reagovali na reklamnú ponuku, ktorú sme vám zaslali.

Viac informácií o jednotlivých druhoch súborov cookie nájdete na stránke www.youronlinechoices.com/


Na čo používame súbory cookie?

- Umožňujú vám nakupovať, zatiaľ čo iné súbory cookie, nie nevyhnutne potrebné, nám umožňujú ponúknuť vám kvalitnejší, personalizovaný pocit pri prehliadaní webu a vybrať, ktoré relevantné produkty sa vám budú zobrazovať.

- Pomáhajú skvalitniť a personalizovať ponuku pre zákazníka.

- Na umožnenie bezpečného prihlásenia k účtu BEJO LAND, aby ste mohli použiť funkcie „Môj účet“, ako sú informácie o objednávke, vykonávanie platieb a prezeranie údajov.

- Na rozpoznanie zariadenia, ktoré používate.

- Umožňujú nám zapamätať si obsah vášho nákupného košíka, zatiaľ čo si vy ďalej prehliadate našu stránku a následne dokončiť objednávku.

- Umožňujú zaznamenať, ktoré časti stránky ste navštívili, ktoré produkty ste si prezreli, koľko času ste strávili prezeraním stránky a ktoré produkty ste si kúpili. Tieto údaje umožňujú spoločnosti BEJO LAND upraviť stránku tak, aby bola
pre zákazníkov čo najvhodnejšia, pomáhajú vytvoriť náš dizajn stránky a neustále skvalitňovať poskytované služby.

- Pomáhajú rovnomerne prerozdeliť návštevníkov našej stránky, aby sa potrebný obsah zobrazoval pri čo najvyššej rýchlosti.

- Na opakované marketingové kampane produktov, ktoré sa zobrazujú pri prehliadaní iných vybraných webových stránok. Tieto súbory cookie môžu byť priradené k službám, ktoré poskytujú tretie strany ako napríklad reklamná sieť.

- Rovnako vám ponúkame aj možnosť podeliť sa o svoju skúsenosť s našou stránkou cez rôzne sociálne médiá, ako napríklad Facebook alebo Twitter. Používaním týchto funkcií vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie danému poskytovateľovi. Viac informácií o tom, ako títo poskytovatelia používajú súbory cookie môžete nájsť na ich webových stránkach.

Súbory cookie sú neoddeliteľnou súčasťou fungovania našej stránky, pretože si o návštevníkovi pamätajú určité informácie. Spoločnosť BEJO LAND používa súbory cookie prvej strany (ktoré si na stránku umiestňuje a používa výhradne spoločnosť BEJO LAND) a súbory cookie tretích strán (ktoré si na stránku umiestňujú tretie strany, s ktorými spolupracujeme). Zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa.


Sú súbory cookie bezpečné?

Áno. Informácie, ktoré sa ukladajú v súboroch cookie, sú bezpečné a anonymné pre ktorúkoľvek externú tretiu stranu. Zabezpečenie vášho účtu nebude nikdy ohrozené. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke http://www.allaboutcookies.org/ a www.youronlinechoices.com/. Na stránke https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/ nájdete video o súboroch cookie.


Môžem vypnúť súbory cookie?

Áno, môžete. Ak sa však rozhodnete nepovoliť používanie súborov cookie, vaše možnosti na našej stránke budú obmedzené a mnoho integrálnych aspektov stránky vrátane (ale nie výlučne) pridávania tovaru do nákupného košíka či prístupu k Vášmu účtu nebude fungovať vôbec.

Ak chcete zmeniť nastavenia súborov cookie, alebo chcete byť upozornený vždy, keď sa má používať súbor cookie, mali by ste zmeniť nastavenia vo vašom webovom prehliadači tak, aby sa zabránilo ukladaniu súborov cookie na pevnom disku počítača.

Viac informácií o vypnutí súborov cookie nájdete v sekcii „Pomoc“ v hlavnom menu vášho prehliadača. Viac informácií o nie nevyhnutných súboroch cookie, ktoré sa používajú na filtrovanie a bannerovú reklamu nájdete uvedené nižšie.


Informácie o súboroch cookie tretích strán

Spoločnosť BEJO LAND umožňuje vybraným tretím stranám, s ktorými spolupracuje na marketingových programoch, umiestniť pri návšteve našich stránok súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú sledovať, ktoré reklamy vidíte a kliknete, aby ste sa dostali na naše stránky. Viac informácií o súboroch cookie tretích strán, ktoré sa nachádzajú na našej stránke, nájdete uvedené nižšie. Spoločnosť BEJO LAND nenesie zodpovednosť za obsah alebo zásady ochrany osobných údajov tretích strán alebo iných webstránok a preto odporúčame, aby ste si ich sami overili.

Všetky nasledujúce súbory cookie sa používajú na analytické a cielené účely.

Google Analytics

Zrušenie

Návštevníci webstránky, ktorí nechcú, aby sa ich údaje používali v službe Google Analytics, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Ak chcete zrušiť službu Analytics pre webstránku, navštívte stránku Google Analytics opt-out page a nainštalujte si doplnok pre váš prehliadač. Viac informácií o možnosti zrušenia a správnej inštalácii doplnku prehliadača získate tu.

Návštevníci môžu zrušiť službu Google Analytics pre zobrazovanie reklamy a prispôsobiť reklamy v Reklamnej sieti Google aj pomocou Nastavenie reklamy.